Algemene Voorwaarden

In onderstaande tabel vind je de tarieven en informatie over rijlessen en rijlespakketten.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Rijschool Magix.

1- Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door “Rijschool Magix”, geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeengekomen.

2- In alle gevallen, waarin door “Rijschool MagiX” van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3a- Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. “Rijschool MagiX” is gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd, of als de aanvang van de les, zowel theorie als praktijk heeft plaatsgevonden.

3b- Elke opdracht c.q. inschrijving die door “Rijschool MagiX” aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.

4a- Personenautorijles dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig berekend.

4b– Punt 4a is niet van toepassing in geval van:
– Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen.– Bij spoedopname in het ziekenhuis.
In beide gevallen dienst een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

4c- Bij annulering van een rijopleiding en/of een andere cursus is de leerling het volgende verschuldigd:
* 100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.

* 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.

* 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.

* 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.

4d- Indien het rijexamen en/of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4e- Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR is niet mogelijk.

5- Betaling dient contant voor aanvang van de les, of binnen 14 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6- De leerling van de auto-opleiding dient uiterlijk op de dag van de CBR-Tussen-Toets en/of het CBR-Praktijkexamen in het bezit te zijn van het vereiste CBR-theoriecertificaat, en dient dit ook bij eerste hand aan te kunnen tonen.

7- Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 5 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

8- Indien “Rijschool MagiX” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan “Rijschool MagiX” verschuldigd:

   *
De verschuldigde rente.
   * Incassokosten.
   * Eventuele proceskosten.

9- Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

10- Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Elke leerling dient zich te allen tijde te kunnen identificeren dmv de door de wet aangegeven identificatie methodes.

11- Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn bereikbaarheid.

12- De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

13- Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 12 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

14- Bij schade ontstaan als gevolg van de in 12 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

15- Indien een examen, door annulering van het CBR/BNOR/CVV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. “Rijschool MagiX”, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.

16- Indien de instructeur(-trice) tevergeefs bij de leerling aan de deur komt, of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft in dergelijk geval 10 minuten wachten.

17- “Rijschool MagiX” behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens en afroepexamens.

18- De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

19- Indien “Rijschool MagiX” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst opgedane opgave onjuist is, vrijwaart deze leerling “Rijschool MagiX” volledig en zal opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

20- “Rijschool MagiX” draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs(-trices) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen(WRM).

21- Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

22- De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen en/of theorie-examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.

23- “Rijschool MagiX” kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

24- Immateriële of materiële schade van de kandidaat zelf kan niet worden verhaald op “Rijschool MagiX”.

25– Het overeengekomen lespakket biedt geen garantie dat de leerling dan ook klaar is voor het examen. Het kan dus voorkomen dat er extra lessen gevolgd dienen te worden. Dit ter beoordeling van de instructeur.